Disclaimer

1. Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.seculux.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze website wordt beheerd door Seculux NV, Meerkensstraat, 3650 Lanklaar, ondernemingsnummer BTW BE 0437.472.374. Voor meer informatie kan u een mail sturen naar info@seculux.eu of ons contacteren op het nummer +32 (0)89 790360.

2. Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Seculux of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Seculux de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

3. Niet-toegestaan gebruik van de website U verbindt zich er o.m. toe:
  • de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Seculux te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.


Laden
Laden